แนวข้อสอบครู สพฐ ความรู้ความสามารถทั่วไป

เก็งข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปจากสนามจริง
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

ราคาขาย: 150.00 บาท

สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (40 ข้อ)
– คำแถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยนายสมัคร สุนทรเวช
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (100 ข้อ)
– ขนบธรรมเนียมประเพณี (ความหมาย, ความสำคัญของประเพณี, ชนิดของประเพณี)
– ชุดที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (100 ข้อ)
– ชุดที่ 4 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 5 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (100 ข้อ)
– ชุดที่ 8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (100 ข้อ)
– ชุดที่ 9 ระเบียบว่าด้วยการลา (100 ข้อ)