แนวข้อสอบครู สพฐ. วิชาการศึกษา

เก็งข้อสอบวิชาการศึกษาจากสนามจริง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– หลักการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
– การวัดและประเมินผลการศึกษา

ราคาขาย: 150.00 บาท

สารบัญ
ตะลุย ข้อสอบวิชาการศึกษา
ชุดที่ 1 หลักการศึกษา (100 ข้อ)
ชุดที่ 2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (100 ข้อ)
ชุดที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (100 ข้อ)
ชุดที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (100 ข้อ)
ชุดที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา (100 ข้อ)
ชุดที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา (100 ข้อ)