แนวข้อสอบครู สพฐ. วิชาชีพครู เก็งข้อสอบ 1,000 ข้อ

เก็งข้อสอบวิชาการศึกษาจากสนามจริง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
– เจตคติต่อวิชาชีพ
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
– คุณธรรม จริยธราม และค่านิยม
– ความมีวินัย และการรักษาวินัย
– ความเป็นพลเมืองดี
– การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
– การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
– การจัดการความรู้
– การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคาขาย: 150.00 บาท

สารบัญ
ตะลุย ข้อสอบวิชาชีพครู
ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ (100 ข้อ)
ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพ (100 ข้อ)
ชุดที่ 3 คุณธรรม จริยธราม และค่านิยม (100 ข้อ)
ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย (100 ข้อ)
ชุดที่ 5 ความเป็นพลเมืองดี (100 ข้อ)
ชุดที่ 6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ (100 ข้อ)
ชุดที่ 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น (100 ข้อ)
ชุดที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ (100 ข้อ)
ชุดที่ 9 การจัดการความรู้ (100 ข้อ)
ชุดที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (100 ข้อ)