แนวข้อสอบครู สพฐ. สรุปเนื้อหา เก็งข้อสอบ

สารบัญ
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นโยบายทิศทางการปฎิรูปการศึกษา
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวีการการจัดการเรียนการสอบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
นโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
พระราชดำรัสเนื่องในวโรกาศฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้แบบ e-Learning
การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของไทย
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เฉลยแนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพครู
เฉลยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพครู
เรื่องที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
เรื่องที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
เรื่องที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
เรื่องที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
เรื่องที่ 5 ความเป็นพลเมืองดี
เรื่องที่ 6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
เรื่องที่ 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
เรื่องที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
เรื่องที่ 9 การจัดการความรู้
เรื่องที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
ภาค ข. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
เจตคติต่อวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ความมีวินัยและการรักษาวินัย
ความเป็นพลเมืองดี
การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
การจัดการความรู้
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน