แนวข้อสอบครู สพฐ.เก็งข้อสอบ 1,390 ข้อ

ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
– สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
– นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการครูและบุคคลทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
– กฎหมายกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
– หลักการศึกษา
– หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
– การจัดกระบวนการเรียนรู้
– จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
– สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
– การวัดและประเมินผลการศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
– เจตคติต่อวิชาชีพ
– จรรยาบรรณวิชาชีพ
– คุณธรรม จริยธราม และค่านิยม
– ความมีวินัย และการรักษาวินัย
– ความเป็นพลเมืองดี
– การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
– การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
– การจัดการความรู้
– การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ราคาขาย: 200.00 บาท

สารบัญ
ตอนที่ 1 ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม (40 ข้อ)
– คำแถลงนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 โดยนายสมัคร สุนทรเวช
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (50 ข้อ)
– ขนบธรรมเนียมประเพณี (ความหมาย, ความสำคัญของประเพณี, ชนิดของประเพณี)
– ชุดที่ 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (50 ข้อ)
– ชุดที่ 4 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 5 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (50 ข้อ)
– ชุดที่ 8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 9 ระเบียบว่าด้วยการลา (50 ข้อ)
ตอนที่ 2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ชุดที่ 1 หลักการศึกษา (50 ข้อ)
ชุดที่ 2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (50 ข้อ)
ชุดที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (50 ข้อ)
ชุดที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (50 ข้อ)
ชุดที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา (50 ข้อ)
ชุดที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา (50 ข้อ)
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
ชุดที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ (50 ข้อ)
ชุดที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพ (50 ข้อ)
ชุดที่ 3 คุณธรรม จริยธราม และค่านิยม (50 ข้อ)
ชุดที่ 4 ความมีวินัย และการรักษาวินัย (50 ข้อ)
ชุดที่ 5 ความเป็นพลเมืองดี (50 ข้อ)
ชุดที่ 6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ (50 ข้อ)
ชุดที่ 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น (50 ข้อ)
ชุดที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ (50 ข้อ)
ชุดที่ 9 การจัดการความรู้ (50 ข้อ)
ชุดที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (50 ข้อ)