แนวข้อสอบครู สพฐ เล่ม 1

คู่มือเตรียมสอบ ครู สพฐ เล่ม 1
สารบัญ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใตสำนักเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎ กระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึก หลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถาน ศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บัญชีรายละเอียด 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกข้อความ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและความประพฤตินักเรียน
แนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบีบบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ราคาขาย: 220.00 บาท

หลักสูตรการ สอบ รวมกฎหมายและระเบียบครู สพฐ.
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
– พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
– พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
– หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
– พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
– พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
– ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
– กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
– ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549