แนวข้อสอบครู เอกพลศึกษา

สารบัญ
– บทที่ 1 ความมุ่งหมายของพลศึกษา
+ 1.1 ผู้นำทางด้านพลศึกษา
– บทที่ 2 พลศึกษากับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้
+ 2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้
+ 2.2 บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการศึกษา
+ 2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา
+ 2.4 สภาพทางจิตใจของนักเรียนที่ครูพลศึกษาควรคำนึงถึง
+ 2.5 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางพลศึกษา
+ 2.6 ครูพลศึกษากับการนำหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในทางพลศึกษา
– บทที่ 3 บทบาทของการพลศึกษาในระบบการศึกษา
+ 3.1 ความสำคัญและความจำเป็นของวิชาพลศึกษาในโรงเรียน
+ 3.2 การพลศึกษาช่วยส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างไร
– บทที่ 4 หลักการสอนพลศึกษา
+ 4.1 ความมุ่งหมายเฉพาะ
+ 4.2 คุณสมบัติตามลักษณะของครูที่ดี
+ 4.3 จรรยาบรรณครูพลศึกษา
+ 4.4 ครูที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ
+ 4.5 ข้อแนะนำในการสอนวิชาพลศึกษา
+ 4.6 การเตรียมตัวครูพลศึกษา
+ 4.7 ขบวนการของการสอนวิชาพลศึกษา
– บทที่ 5 โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน
+ 5.1 การดำเนินการที่ครูพลศึกษาจำเป็นจะต้องเข้าใจ
+ 5.2 สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการสอนพลศึกษาในชั้น
+ 5.3 นโยบายของการบริหาร
+ 5.4 กิจกรรมทางด้านพลศึกษา
– บทที่ 6 วอลเลย์บอล
+ 6.1 ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล
+ 6.2 ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศ
+ 6.3 กติกาวอลเลย์บอล
– บทที่ 7 บาสเกตบอล
+ 7.1 ประวัติบาสเกตบอล
+ 7.2 แนะนำอุปกรณ์บาสเกตบอล
+ 7.3 กติกาบาสเกตบอล
+ 7.4 ข้อเสนอแนะ
– บทที่ 8 กระบี่กระบอง
+ 8.1 ประวัติกีฬากระบี่กระบอง
+ 8.2 ประโยชน์ของการเล่นกระบี่กระบอง
– บทที่ 9 ฟุตบอล
+ 9.1 ประวัติฟุตบอล
+ 9.2 กติกาฟุตบอลระหว่างประเทศ
– บทที่ 10 ตะกร้อ
+ 10.1 ประวัติกีฬาตะกร้อ
+ 10.2 กติกาเซปักตะกร้อ
– บทที่ 11 แบดมินตัน
+ 11.1 ประวัติแบดมินตัน
+ 11.2 กติกา แบดมินตัน
– บทที่ 12 ว่ายน้ำ
+ 12.1 ประวัติว่ายน้ำ
+ 12.2 กติกาว่ายน้ำ
– บทที่ 13 เทเบิลเทนนิส
+ 13.1 ประวัติเทเบิลเทนนิส
– แนวข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 1 (150 ข้อ)
– แนวข้อสอบวิชาเอกพลศึกษา ชุดที่ 2 (100 ข้อ)

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ความมุ่งหมายของพลศึกษา
– พลศึกษากับหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้
– บทบาทของการพลศึกษาในระดับการศึกษา
– หลักการสอนพลศึกษา
– โครงการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน
– วอลเลย์บอล
– บาสเกตบอล
– กระบี่กระบอง
– ฟุตบอล
– ตะกร้อ
– แบดมินตัน
– ว่ายน้ำ
– เทเบิลเทนนิส