แนวข้อสอบท้องถิ่น (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

a9

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่ มือเตรียมสอบท้องถิ่น ทุกตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (200 คะแนน)

 • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 • สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
  • กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  • กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎมหายเทศบาล
  • กฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • กฎหมายการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
  • กฎมหายหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบงานสารบรรณ
  • ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ
  • ระเบียบการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
  • โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245