แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน

02

แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน บุคคลภายนอก "เจาะข้อสอบ"

คู่มือเตรียมสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน ใหม่ล่าสุด "เจาะข้อสอบ"

หลักสูตรการสอบนายร้อยตำรวจ รอง สว. ทำหน้าที่ พนักงานสอบสวน "เจาะข้อสอบ"

  • คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน)
  • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 กฎ ก.ตร.ที่เกีย่วข้อง และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556
  • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245