แนวข้อสอบนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
สารบัญ
เนื้อหาหลักภาษาไทย
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย
บทที 2 ลักษณะของคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น
บทที่ 3 ชนิดของประโยคและการสร้างคำ
บทที่ 4 คำราชาทรัพย์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2549)
บทที่ 5 การสะกดคำให้ถูกต้อง
บทที่ 6 การอ่านคำให้ถูกต้อง
บทที่ 7 ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
บทที่ 8 เครื่องหมายวรรคตน
บทที่ 9 โวหารภาพพจน์
บทที่ 10 เกร็ดความรู้ภาษาไทย
จดหมายข่าวจากราชบัณฑิตยสถาน

ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรนายร้อยตำรวจ เรื่องที่ออกสอบ
ภาค ก. เกี่ยวกับภาษาไทย
– สรุปความหรือจับประเด็นข้อความเรื่องราว
– วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ภาษาไทย
– ความเข้าใจภาษา
อ่านและทำความเข้าใจบทความ ตอบคำถาม สรุปความ ตีความ
– การใช้ภาษา
– การใช้ภาษา
– การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
– การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
– การเรียงข้อความ