แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a7แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่าใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • แนวข้อสอบเจ้าพนังกานปกครองปฏิบัติการ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • แนวข้อสอบ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
  • พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
  • ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.อาวุธปืน
  • พ.ร.บ.การพนัน
  • พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร
  • พ.ร.บ.สัญชาติ
  • พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • รวมข้อสอบเก่า

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 380 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245