แนวข้อสอบรัฐสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ภาค ข.

05

แนวข้อสอบรัฐสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบรัฐสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบรัฐสภา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ภาค ข.

 • ประวัติรัฐสภา
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.2554 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554
  • กฎหมายและระเบียบราชการอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ความรู้ในการปฏิบัติงาน
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555
  • ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245