แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นิติกร

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นิติกร (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นิติกร ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นิติกร

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • ประมวลกฎหมายอาญา
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245