แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาค ข.)

12

แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี "สรุป + ข้อสอบ ล่าสุด"

คู่มือเตรียมสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาค ข.) ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ภาค ข.)

 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)
  • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   • กฎฆมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
   • กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
   • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   • ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
  • บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 • วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา (30 คะแนน)
 • วิชาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ (60 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245