แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม เล่มเดียวครบ!! สำหรับผู้จบปริญญา ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

– ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
– การคิดคำนวณ หาเหตุผล
– วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
– วิชาภาษาอังกฤษ ด้านการพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ

– ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
– ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

– ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245


ราคา 250 บาท