แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

a6

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.-ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

 • ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ.2556
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความสามารถทั่วไป
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245