แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

03

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทดสอบความสามารถดังต่อไปนี้ โดยเขียน ปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
  • การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
  • การบริหารงานการประชุม
  • การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
  • การจัดระบบงาน การเลขานุการเบื้องต้น
  • การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
  • การรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสารสนเทศ
  • การฝึกอบรม ประชุม สัมนา
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ
  • หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
  • หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245