แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบ*

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
 • นำเงินส่งคลัง การตรวจเงิน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com