แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน”

สอบ กทม. 1/2556 การเงินและบัญชีแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี งบประมาณ และการเงิน เช่น การจัดหาบัญชีเงินสด บัญชีเงิน ฝารกธนาคาร บัญชี แยกประเภท บัญชีย่อยต่างๆ การจัดทำรายงานทางการเงิน การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การตั้งฎีกาเบิกเงินและตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน เป็นต้น
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อ บัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ-รายจ่าย และการปฏิบัติเกีย่วกับงบประมาณ พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245