แนวข้อสอบ กทม. 1/2556 “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน”

สอบ กทม. 1/2556 ธุรการแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556 "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" (ภาค ข.) สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" เปิดสอบ กทม. 1/2556 (ภาค ข.)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปวช.,ปวส.)
ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน (200 คะแนน)
+แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัิติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเิติม
+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ.2540
+แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องรถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การรับ-ส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245