แนวข้อสอบ-ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายปราบปราม

แนวข้อสอบใหม่จากสนามสอบจริง 803 ข้อ
แนวข้อสอบใหม่จากสนามสอบจริง
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายลักษณะพยาน
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม

ราคาขาย: 200.00 บาท

สารบัญ
ข้อสอบวิชากฎหมายอาญา (ถาม – ตอบ) (100 ข้อ เฉลยคำตอบอย่างละเอียด)
ข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ถาม-ตอบ) (101 ข้อ เฉลยคำตอบอย่างละเอียด)
ข้อสอบวิชากฎหมายพยาน (ถาม-ตอบ) (65 ข้อ เฉลยคำตอบอย่างละเอียด)
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 2 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 3 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ชุดที่ 5 (37 ข้อ)
ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม (เนื้อหาแบ่งหัวข้อใหญ่ 33 ข้อ)
– วิชาจริยธรรม (100 ข้อ)