แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย (สอศ.) เล่ม 1

ครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย (สอศ.) เล่ม 1
สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

สอบทุกตำแหน่งและทุกวิชาเอก เนื้อหา+ข้อสอบ ครูผู้ช่วย ใหม่ล่าสุด!!

 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
 • การเลือกประธานและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
 • นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 23 สิงหาคม 2554วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 • ประชาคมอาเซียน
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 1-11)
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ
 • ใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 • พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245