แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง สายอำนวยการและสนับสนุน

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจหญิง ทำหน้าที่ธุรการ ในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ใหม่ล่าสุด ตรงตามหลักสูตรการสอบ

หลักสูตรการสอบนายสิบตำรวจหญิง

 • ความสามารถทั่วไป (จำนวน 40 ข้อ) ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความคิดเชิงจำนวนโดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม หรือทางเศรษฐกิจ หรือทางอื่นที่เหมาะสม การคิดเชิงเหตุผล ประกอบด้วย การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อุปมาอุปไมยอนุกรมและมิติสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดเชิงจำนวน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ การคำนวณขั้นพื้นฐาน เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ การเทียบบัญญัติไตรยางค์ การแก้สมการและอสมการ เซต ตรรกศาสตร์และสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ตารางกราฟ การหาค่ากลาง และการวัด การกระจาย
 • ภาษาไทย (จำนวน 25 ข้อ) ทดสอบความรู้ความสามารถการใข้ภาษาและความเข้าใจภาษา ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคำ สำนวน การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์และความนิยม การจับใจความ วิเคราะห์ความ สรุปความ หรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือจกาบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในงานเขียนรูปแบบต่างๆ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 85 คะแนน) ประกอบด้วย
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน (จำนวน 25 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft word) ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Powerpoint) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ Social Media และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (จำนวน 10 ข้อ) พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (จำนวน 40 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading comprehension) คำศํพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา (Conversation) เป็นต้น
  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (จำนวน 10 ข้อ) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม หลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในสังคมและการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบนายร้อยโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

แนว ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง, ข้อสอบ เก่า นาย สิบ ตำรวจ, ข้อสอบ เก่า นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ, ตัวอย่าง ข้อสอบ นักเรียน นาย สิบ ตำรวจ

 

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245