แนวข้อสอบ ป.ป.ช. เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (ภาค ข.)

แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน

แนวข้อสอบ ปปช. เจ้าพนักงาน ตรวจสอบทรัพย์สิน

แนวข้อสอบ ป.ป.ช. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบ ป.ป.ช. ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ ป.ป.ช. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจอสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (ภาค ข.)
– แนวข้อสอบ ประวัติ ปปช.
– แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
– แนวข้อสอบ ความรู้และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245