แนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

spbook01-01a

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

 • ประวัติ ป.ป.ท.
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 • บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245