แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.4 ก.พ. ป.โท ความรู้ความสามารถทั่วไป

สารบัญ
เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หลักเกณฑ์ในการดำเนินการสอบ ก.พ.4
– ชุดที่ 1 เลขอนุกรม (30 ข้อ)
– ชุดที่ 2 เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชั่น (6 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ระบบจำนวน (10 ข้อ)
– ชุดที่ 4 คณิตศาสตร์ทั่วไป (100 + 11 ข้อ)
– ชุดที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (5+8+5+5+5+5 ข้อ)
– ชุดที่ 6 การสอดคล้องของข้อมูล (10 ข้อ)
– ชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์ (5 ข้อ)
– ชุดที่ 8 เงื่อนไขภาษา (5+5+5+5+5+5 ข้อ)
โจทย์ภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างและเรื่องที่ออกสอบหลักสูตรต่าง ๆ
– ชุดที่ 1 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 1 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 2 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 2 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 3 (30 ข้อ)
– ชุดที่ 4 การเรียงลำดับข้อความ (50 ข้อ)
– ชุดที่ 5 การสรุปความและการตีความ (50 ข้อ)
– ชุดที่ 6 การอ่านบทความสั้น (50 ข้อ)
– ชุดที่ 7 การอ่านบทความยาว (50 ข้อ)

ราคาขาย:  200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
คณิตศาสตร์
– เลขอนุกรม
– เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชั่น
– ระบบจำนวน
– คณิตศาสตร์ทั่วไป
– การวิเคราะห์ข้อมูล
– การสอดคล้องของข้อมูล
– เงื่อนไขสัญลักษณ์
– เงื่อนไขภาษา
ภาษาไทย
– ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 1
– ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 2
– ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 3
– การเรียงลำดับข้อความ
– การสรุปความและการตีความ
– การอ่านบทความสั้น
– การอ่านบทความยาว
สารบัญ
เอกสารวิชาคณิตศาสตร์ การเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ หลักเกณฑ์ในการดำเนินการสอบ ก.พ.4
– ชุดที่ 1 เลขอนุกรม (30 ข้อ)
– ชุดที่ 2 เลขเชิงกลและเลขโอเปอเรชั่น (6 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ระบบจำนวน (10 ข้อ)
– ชุดที่ 4 คณิตศาสตร์ทั่วไป (100 + 11 ข้อ)
– ชุดที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (5+8+5+5+5+5 ข้อ)
– ชุดที่ 6 การสอดคล้องของข้อมูล (10 ข้อ)
– ชุดที่ 7 เงื่อนไขสัญลักษณ์ (5 ข้อ)
– ชุดที่ 8 เงื่อนไขภาษา (5+5+5+5+5+5 ข้อ)
โจทย์ภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างและเรื่องที่ออกสอบหลักสูตรต่าง ๆ
– ชุดที่ 1 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 1 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 2 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 2 (50 ข้อ)
– ชุดที่ 3 ประโยครัดกุมและถูกต้อง ตามหลักภาษารูปแบบที่ 3 (30 ข้อ)
– ชุดที่ 4 การเรียงลำดับข้อความ (50 ข้อ)
– ชุดที่ 5 การสรุปความและการตีความ (50 ข้อ)
– ชุดที่ 6 การอ่านบทความสั้น (50 ข้อ)
– ชุดที่ 7 การอ่านบทความยาว (50 ข้อ)