แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2555

คู่มือตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ก.) วิชาความรอบรู้ ปี 2555
หลักสูตรการสอบ

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  6. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  7. กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245