แนวข้อสอบ สอศ. ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบ สนง.อาชีวะศึกษา

แนวข้อสอบ สนง.อาชีวะศึกษา

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ใช้สอบทุกกลุ่มทุกตำแหน่ง) สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป
  • ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย
  • ความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245