แนวข้อสอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แนวข้อสอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คู่มือเตรียมสอบ สำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการสถานศึกษา สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • ความสามารถในการบริหารงานในหน้าทาี่และสมรรถนะทางการบริหาร (คะแนน 50 คะแนน)
 • ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ให้เน้นการวิเคราะห์การก้ปัญหา และการตัดสินใจในการบริหารงานในหน้าที่ ในเรื่องดังต่อไปนี้
 • การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 • การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
 • การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดผลและประเมินผล และการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
 • การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 • การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพยืสินทั้งในและนอกสังกัด ฯลฯ
 • สมรรถนะทางการบริหาร

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245