แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข

spbook01-04a

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข

 • ประวัติสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริาหรจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการการติดตามประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์

spbook01-02a

แนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์ (กลุ่มที่ 5) วุฒิปริญญาตรี ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์  ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์

 • วิชาพื้นฐาน (200 คะแนน)
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ความรู้ทั่วไป
 • วิชาพื้นฐานนิติศาสตร์ (300 คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้น กฎหมายทั่วไป
  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร

spbook01-05a

แนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี (กลุ่มที่ 6) นายทหารสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร  สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร

 • วิชาพื้นฐาน
  • ภาษาอังกฤษ (80 คะแนน)
  • ภาษาไทย (60 คะแนน)
  • ความรู้ทั่วไป (60 คะแนน)
 • วิชาพื้นฐานการเงินและบัญชี (300 คะแนน)
  • การเงิน/การบัญชี (150 คะแนน)
  • บัญชีราชการและวิชางบประมาณ (150 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

spbook01-03a

แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

 • ประวัติสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 • หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
 • การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

spbook01-01a

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

 • ประวัติ ป.ป.ท.
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 • บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • ทดสอบความร้ความสามารถต่อไปนี้
  • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข.

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้
  • วิชา
  • ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน
  • ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

กรมการพัฒนาชุมชน “นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ”

011

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข.

 • ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัิตราชการและที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
 • นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
 • ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
 • ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน รวมทั้งความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ รฟม.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 ภาค ก.

a1

แนวข้อสอบรฟม.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 ภาค ก. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ  รฟม.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 ภาค ก. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบรฟม.พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 ภาค ก.

 • ประวัติ รฟม.
 • วิสัยทัศน์
 • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
 • แผนวิสาหกิจของ รฟม.
 • ความรู้ทางด้านเชาวน์ปัญญา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักการดำเนินงานทรัพยากรบุคคล
 • การติดตามประเมินผลบุคลากร
 • กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการพัสดุ ภาค ก.+ข.

a2

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการพัสดุ ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการพัสดุ ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการพัสดุ ภาค ก.+ข.

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารรถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
  • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการเงินและบัญชี

a3

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการเงินและบัญชี ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการเงินและบัญชี ภาค ก.+ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
  • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารรถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 • ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ระเบียบการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
  • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ

a4

แนวข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ ภาค ก.+ข. (กระทรวงการต่างประเทศ)

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนักการทูตปฏิบัติการ ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรีสรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบนักการทูตปฏิบัติการ

 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาไทย เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเขตต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กฎหมาย ฯลฯ ทั้งของประเทศไทยและของโลก
  • วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ (100 คะแนน) เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proflclemcy) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) และการอ่านเอาเรื่อง (Reacing Comprehension)
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • เรียงความเป็นภาษาต่างประเทศ (40 คะแนน) โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกตอบเป็นภาษารัสเซีย จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส
  • ย่อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ (15 คะแนน)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (15 คะแนน)
 • วิชาความรู้สำหรับนักการทูต (100 คะแนน)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (40 คะแนน)
  • องค์การระหว่างประเทศ (30 คะแนน)
  • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (30 คะแนน)
  • กฎหมายระหว่างประเทศ (30 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า

a5

แนวข้อสอบนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

a6

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.-ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

 • ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยงบประมาณ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ.2556
 • ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความสามารถทั่วไป
  • วิชาภาษาไทย
  • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

a7

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นต้น (50 คะแนน)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (150 คะแนน)
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งธุรการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ รฟม.พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ภาค ก.+ข.

a8

แนวข้อสอบรฟม.พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบรฟม.พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบรฟม.พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติ รฟม.
 • วิสัยทัศน์
 • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
 • แผนวิสาหกิจของ รฟม.
 • ความรู้ทางด้านเชาว์ปัญญา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
 • หลักการบริหารจัดการงานทั่วไป
 • งานธุรการ งานสารบรรณ งานเอกสาร งานอำนวยการ งานหนังสือราชการต่างๆ
 • การจัดการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ติดตามมติที่ประชุม
 • งานบริหารธุรกิจและสินทรัพย์ งานบริหารสัญญา
 • งานบริหารจัดการ งานจัดกระทำข้อมูล รายได้รายจ่าย

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ รฟม.พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4 ภาค ก.+ข.

a9

แนวข้อสอบรฟม.พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ รฟม.พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบรฟม.พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4

 • ประวัติ รฟม.
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร
 • พระราชบัญญัติการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
 • แผนวิสาหกิจของ รฟม.
 • ความรู้ความถนัดทางด้านเชาว์ปัญญา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 • การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 • แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภาค ข.

a10

แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภาค ข.

 • ประวัติกรมที่ดิน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ.2520
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม!! สอบภาค ก. ก.พ. ปี 60

untitled-1

ติวเข้ม!! สอบภาค ก. ก.พ. ปี 60

เปิดรับสมัครแล้ว

 • ครั้งที่ 1 รับ 12 ต.ค. – 3 พ.ย. 59 (สอบ 27 พ.ย. นี้)
 • ครั้งที่ 2 รับ 27 มี.ค. – 21 เม.ย. 60 (สอบ 28 พ.ค. 60)

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 09.30-16.30 น.

โดยอาจารย์คุณภาพระดับชำนาญการเฉพาะด้าน

ผลงานศิษย์ SP ACADEMY ครั้งที่ผ่านมา สอบติดเยอะสุด!!

เริ่มติว 2 ต.ค. 2559

รับจำนวนจำกัดเพื่อควบคุมคุณภาพ

สมัครติวได้ทุกวันที่สถาบัน SP ACADEMY

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245


  เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
  ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
  มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD/DVD จำหน่าย

  ติวเข้ม!! กสถ.-อบต.ท้องถิ่น ปีนี้

  untitled-1

  ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น

  เปิดสอบครั้งใหญ่ ปลายตุลานี้ หลายตำแหน่ง

  ติวทั้งภาค ก. และ ภาค ข.

  ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 09.30-16.30 น.

  โดยอาจารย์คุณภาพระดับชำนาญการเฉพาะด้าน

  ผลงานศิษย์ SP ACADEMY ครั้งที่ผ่านมา สอบติดเยอะสุด!!

  เริ่มติว 2 ต.ค. 59

  รับจำนวนจำกัดเพื่อควบคุมคุณภาพ

  เอกสารแจกฟรีทุกชุด สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที

  สมัครติวได้ทุกวันที่สถาบัน SP ACADEMY

  สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245


   เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
   ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
   มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD/DVD จำหน่าย