แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
 • ประวัติ กทม.
 • ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 2)
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
 • ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น
 • ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ เช่น เทคนิคการประสานงาน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติวนิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com

 

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบ*

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
 • นำเงินส่งคลัง การตรวจเงิน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com

แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

05

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 • ประวัติ กทม.
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่นการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
  • การจำแนกพืช การขยายพันธุ์พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ เสียบยอด เพาะเมล็ด ฯลฯ
  • การดูและบำรุงรักษา เช่น การให้นำ้ การให้ปุ๋ย การจัดการดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง การเด็ดยอด ฯลฯ
 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตร
  • การทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพ ศูนย์บริการและถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาด้านการเกษตร เช่น การให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร การปลูกพืชไม่ใช้ดิน เศรษฐกิจการเกษตร สารสนเทศด้านการเกษตร ฯลฯ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

04

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่เกี่ยวกับ งานสังคมสงเคราะห์
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสังคมที่เกีย่วข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ในระดับมหภาคและจุลภาค
 • ความรู้ในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่
 • พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.ยาเสพติดในกรณีผู้เสพ พ.ศ.2545
 • พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 • พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
 • พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

03

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ทดสอบความสามารถดังต่อไปนี้ โดยเขียน ปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป ได้แก่
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
  • การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
  • การบริหารงานการประชุม
  • การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
  • การจัดระบบงาน การเลขานุการเบื้องต้น
  • การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน
  • การรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสารสนเทศ
  • การฝึกอบรม ประชุม สัมนา
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนหนังสือราชการ
  • หลักการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
  • หลักการประสานงาน การทำงานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ.2542
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2529 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ

02

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิ ปวช., ปวส.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) เจ้าพนักงานธุรการ

 • ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติกรุงเทพมหานคร
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
  • การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. (กรุงเทพมหานคร) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

01

แนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกทม. (กรุงเทพมหานคร) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 • ประวัติ กทม.
 • ด้านวิชาการสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การชีวอนามัยและความปลอดภัย การควบคุมเหตุรำคาญ การจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง การควบคุมสัตว์และแมลงนำโรค และการควบคุมโรค ฯลฯ
 • การตรวจการวิเคราะห์และการแปลผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ำ เสียง ฯลฯ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารเบื้องต้นและการแปลผลการตรวจวิเคราะห์
 • ระบบสารสนเทศทางด้นสุขาภิบาล การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
 • ระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • การใช้ การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดแสง เป็นต้น
 • งานเทคโนโลยีทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดและควบคุมน้ำเสีย ระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สภาวะโลกร้อน
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการสิ่งแวดล้อม และกฎหมายว่าด้วยอาหาร ฯลฯ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

a7

แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือเตรียมสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สำรวจตรวจราชการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
 • พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • กฎกกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • กฎกระทวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
 • ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 28
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
 • แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553-2557
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคียภัยในโรงงาน พ.ศ.2552
 • พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509
 • กฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการปืนสถานบริการ พ.ศ.2555

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานปกครอง ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

a5

แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ข้อสอบล่าสุด ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. (ภาค ข.) ตำแหน่ง พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

 • การจดทะเบียนพินัยกรรมในหน้าที่ การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น
 • การทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้าย การแจ้งเกิด การแจ้งตาย เป็นต้น
 • การทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 • การทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนครอบครัว การทะเบียนชื่อบุคคล เป็นต้น
 • การทะเบียนคนต่างด้าว เช่น การแจ้งย้าย การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เป็นต้น
 • การปกครองท้องที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
 • การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การทำประชามติ
 • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • การป้องกันและรักษาความสงบเรียร้อย และความมั่นคงภายใน กทม. เช่น พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 กิจการลูกเสือชาวบ้าน เป็นต้น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม.เจ้าพนักงานธุรการ (ภาค ข.)

a1

แนวข้อสอบ กทม. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ภาค ข.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

คู่มือเตรียมสอบ กทม. (ภาค ข.) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช., ปวส. สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. (ภาค ข.) ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของงานราชการ พ.ศ.2540
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบข้าราชการ กทม. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ภาค ก. + ข.

ติวสอบภาค ก. กทม. 2558

ติวเข้ม เตรียมสอบ

ข้าราชการ กทม. ปี 2558

ครบทั้งภาค ก.+ข.

เปิดรับสมัครสอบ ปลายปีนี้

สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

โดยทีมอาจารย์ด้านนี้โดยตรง

จองด่วน!!

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. นายช่างสำรวจ

57120613

57120610

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างสำรวจ ได้แก่

 • งานวงรอบ ได้แก่ วงรอบชนิดต่างๆ การวัดมุมและการปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบและการทำแผนที่ละเอียด
 • การคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
 • การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น (GPS)
 • แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ
 • การจัดทำระวางแผนที่
 • วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ (GPS)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎมหายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินสาธารณะ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. นายช่างโยธา

57120610

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.,ปวส. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติ กทม.
 • งานช่างก่อสร้าง
 • การควบคุมการก่อสร้าง
 • การดำเนินการป้องกัน การแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบ
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ เบื้องต้นแก่หน่วยราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
 • งานช่างเขียนแบบ
 • การออกแบบ การคำนวณแบบ
 • การวางโครงการก่อสร้างในงาน
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. พนักงานเทศกิจ

57120603

นวข้อสอบกทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร สอบข้าราชการ กทม.

คู่มือเตรียมสอบ กทม. ตำแหน่ง นพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช. สรุป+ข้อสอบล่าสุด ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

หลักสูตรการสอบ กทม. สอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติ กทม.
 • สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • อำนาจหน้าที่เทศกิจในเรื่องการจับ การปรับ การดำเนินคดี การอายัดเอกสารหลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา
 • พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 • พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของการห้ามเข้าใช้อาคารผิดกฎหมาย การบังคับทางแพ่งและการบังคับทางปกครองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
 • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกคอง พ.ศ.2539
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบ กทม. 2/2557 ภาค ก.+ข.

ติวสอบ กทม. 2/2557

ติวสอบ กทม. 2/2557

เตรียมความพร้อม โอกาสติดเยอะมาก

ติวเข้ม!! ภาค ก+ข กทม. ครั้งที่ 2/2557

กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จะเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 2/2557 รับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประมาณเดือน พ.ย. 2557าน กทม, งานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงานราชการ

ติวสอบ กทม. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน,

กรุงเทพ เปิดสอบ กรุงเทพ เปิดสอบ 2557 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ติววิชาเฉพาะตำแหน่ง

เริ่มติว 5 ต.ค. 57 เป็นต้นไป สอบงาน กทม สอบงานราชการ เปิดสอบ 2557 เปิดสอบ กทม
โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพเกินร้อย ที่ นศ. สอบผ่านมากที่สุด เปิดสอบ 2557 กรุงเทพเปิดสอบ 57
*โทรจองติวก่อน เต็มเร็วมาก รับจำนวนจำกัด เพื่อควบคุมคุณภาพ*

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.)

q9แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ระดับปฏิบัติงาน สำหรับผู้มีวุฒิปวช.-ปวส. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. กทม. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ
  • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปกิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

q4แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความรู้ความเข้าใจงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่

 • หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
 • การควบคุมและป้องกันโรค
 • การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานด้านระบาดวิทยา
 • งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
 • แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ
 • ความรู้ด้านสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หลักประกัน สังคม สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการให้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 จัดเก็บรายได้ ภาค ข.

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับสอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 ภาค ข. วิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และความรู้ที่จำเป็นในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ กทม. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • การภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสถิติได้แก่ การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตามการตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไข พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดหลักทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของ กทม. เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

สอบ กทม. ภาค ก.

สอบ กทม. ภาค ก.

แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับเตรียมสอบ กทม. บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส่วนของภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ระดับปฏิบัติการ สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย (60 คะแนน) ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 (กรุงเทพมหานคร) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ กทม. นักประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ กทม. นักประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 (กรุงเทพมหานคร) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

ครบตามหลักสูตรการสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาค ข.)

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน การวางแผนประชาสัมพันธ์
 • การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนข่าว การเผยแพร่ข่าว การแถลงข่าว การจัดสัมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการเป็นต้น
 • การกำหนดการเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข่าว การชี้แจงข่าว การติดตามประเมินผล ความเข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ ได้แก่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

 

กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน, กรุงเทพ เปิดสอบ, กรุงเทพ เปิดสอบ 2557, กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร เปิดสอบ 2557, กรุงเพทเปิดสอบ 57, งาน กทม, งานราชการ, งานราชการที่เปิดสอบ, สมัครงานราชการ, สอบ กทม 2557, สอบ กทม 57, สอบ กรุงเทพ 2557, สอบ กรุงเทพมหานคร, สอบงาน กทม, สอบงานราชการ, เจ้าพนักงานปกครอง, เปิดสอบ 2557, เปิดสอบ กทม