แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบ*

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
 • นำเงินส่งคลัง การตรวจเงิน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com

ติวสอบ กทม. 2/2557 ภาค ก.+ข.

ติวสอบ กทม. 2/2557

ติวสอบ กทม. 2/2557

เตรียมความพร้อม โอกาสติดเยอะมาก

ติวเข้ม!! ภาค ก+ข กทม. ครั้งที่ 2/2557

กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) จะเปิดรับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 2/2557 รับสมัครสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประมาณเดือน พ.ย. 2557าน กทม, งานราชการ งานราชการที่เปิดสอบ สมัครงานราชการ

ติวสอบ กทม. ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. กทม เปิดสอบ, กทม เปิดสอบ 2557, กทม เปิดสอบแข่งขัน,

กรุงเทพ เปิดสอบ กรุงเทพ เปิดสอบ 2557 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
ติววิชาเฉพาะตำแหน่ง

เริ่มติว 5 ต.ค. 57 เป็นต้นไป สอบงาน กทม สอบงานราชการ เปิดสอบ 2557 เปิดสอบ กทม
โดยทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณภาพเกินร้อย ที่ นศ. สอบผ่านมากที่สุด เปิดสอบ 2557 กรุงเทพเปิดสอบ 57
*โทรจองติวก่อน เต็มเร็วมาก รับจำนวนจำกัด เพื่อควบคุมคุณภาพ*

แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ปฏิบัติงาน (ปวช.-ปวส.)

q9แนวข้อสอบ ภาค ก. กทม. 2557 ระดับปฏิบัติงาน สำหรับผู้มีวุฒิปวช.-ปวส. สรุป+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบ ภาค ก. กทม. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความสามารถทั่วไป ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติราชการ
  • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปกิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

q4แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ กทม. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ความรู้ความเข้าใจงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่

 • หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
 • การควบคุมและป้องกันโรค
 • การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานด้านระบาดวิทยา
 • งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิตให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
 • แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขระดับต่างๆ
 • ความรู้ด้านสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ หลักประกัน สังคม สิทธิผู้ป่วย สิทธิผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และการให้ข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 จัดเก็บรายได้ ภาค ข.

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

สอบ กทม. จัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับสอบกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 ภาค ข. วิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และความรู้ที่จำเป็นในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ กทม. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • ประวัติกรุงเทพมหานคร
 • การภาษีอากร การพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์และสถิติได้แก่ การจัดเก็บภาษี ได้แก่ การติดตามการตรวจสอบ การประเมิน เร่งรัดภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ การป้องกันและปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้แก่ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไข พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเทศบาล สุขาภิบาล พ.ศ.2503 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึดอายัดและขายทอดตลาดหลักทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายได้ของ กทม. เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

สอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

สอบ กทม. ภาค ก.

สอบ กทม. ภาค ก.

แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับเตรียมสอบ กทม. บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส่วนของภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ระดับปฏิบัติการ สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางด้านเหตุผล
 • วิชาภาษาไทย (60 คะแนน) ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
 • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบ กทม. ภาค ก.+ข. ครั้งที่ 2-3-4/2556

ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบ กทม. ภาค ก.+ข. ครั้งที่ 2-3-4/2556เปิดแล้ว!! ตามคำขอ ติวเข้ม!! เจาะข้อสอบเน้นๆ

กทม.

ครั้งที่ 2/2556

ครั้งที่ 3/2556

ครั้งที่ 4/2556

 • ภาค ก. สมัครวันนี้เข้าติวได้ทันที – ติวถึงสอบ (สมัครหลังมีติวทบทวน)
 • ภาค ข. เริ่มติว 16 ต.ค.2556 – ติวถึงสอบ (สมัครหลังมีติวทบทวน)

วันเวลาติว ภาค ข.

 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 09.30-12.00 น.
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 13.00-15.30 น.
 • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ »» ติวทุกวันเสาร์ 16.00-18.00 น.

โดยอาจารย์คุณภาพที่มีประสบการณ์นับ 10 ปี

ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

โทรจองด่วน!! รับจำนวนจำกัด ช้าเต็ม อย่าลืมบอกต่อ สอบครั้งเดียวผ่านที่นี่เท่านั้น

พิเศษ!! สำหรับท่านที่ไม่มีเวลามาติวที่สถาบัน SP ACADEMY มีคอร์สติวทางไปรษณีย์ CD+เอกสารประกอบการติว

ติวสอบ กทม. 2,3,4/2556 (ภาค ก.) กรุงเทพมหานครเปิดสอบ รายละเอียด

ติวสอบ กทม. (ภาค ก.) กรุงเทพมหานครเปิดสอบติวสอบ กทม. ครั้งที่ 2/2556 กทม. ภาค ก.

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2556, ครั้งที่ 3/2556, ครั้งที่ 4/2556

SP ACADEMY เปิดติวสอบ กทม. สำหรับการสอบ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2556, 3/2556, 4/2556 ภาค ก.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.
เริ่มติวสอบ กทม. 2556 วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2556
**สมัครติววันนี้ แจกเอกสารฟรี ทุกชุด สอบครั้งเดียวผ่านที่นี่เท่านั้น
พิเศษ! มีติวทางไปรษณีย์ DVD+เอกสารประกอบการเรียน
โทรด่วน!! 0-2316-2245, 0-2318-6124, 0-2715-3649


สำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปี 2556 ทางอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2,3 และ 4/2556 รวมจำนวน 74 อัตรา ดังนี้

 • ครั้งที่ 2/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 6-26 ก.ย. 2556
  • เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 18 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 3/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. – 2 ต.ค. 2556
  • เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ครั้งที่ 4/2556 กำหนดการรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2556
  • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 20 ตำแหน่ง
  • นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง
  • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

การันตีผลงานการติวสอบ กทม. ด้วยศิษย์ติว กทม. นายอนุกูล สุขล้น สอบ กทม. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลำดับที่ 10 และศิษย์ติวสอบ กทม. ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สอบ กทม. ติดยกห้องและตำแหน่งอื่นๆ อีกมากมาย

อย่าพลาด!! สมัครติวด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ที่ SP ACADEMY
ติวที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหง
ติวโดยอาจารย์คุณภาพด้าน ภาค ก. และกฎหมายโดยตรง
โทรสอบถามและสำรองที่นั่งติวล่วงหน้าได้ทุกวัน โทร. 0-2318-6124,0-2318-2245

ติวสรุป สอบ กทม. 1/2556

ติวสอบ กทม.

ติวสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2556

สรุปก่อนสอบ 4 วัน ภาค ก. กทม.

โดยอาจารย์คุณภาพยอดเยี่ยมโดยตรง

ตารางติวสอบ กทม. 1/2556

 • เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติว พรบ. กฎหมาย ที่ออกสอบ)
 • เสารที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติว พรบ. กฎหมาย ที่ออกสอบ)
 • อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติววิชาภาษาไทย ทุกส่วนที่ออกสอบ)
 • เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-16.30 น. (ติววิชาคณิตศาสตร์)

สุดคุ้ม!! คอร์สละ 1,500 บาท รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

ติวสอบ กทม.  ที่สถาบันติว SP ACADEMY ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม ซอยตรงข้าม ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก)

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อ สอบกทม 2/2555 “ภาค ก.”

ภาค ก. กทม.

สรุป+แนวข้อ สอบ กทม 2/2555
ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
(ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

อ่านเพิ่มเติม

สอบ กทม. สอบกรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบ ภาค ก.+ข.

อ่านเพิ่มเติม

ติวเข้ม!! สอบ กทม 2/2555 ภาค ก.+ภาค ข.

ติวเข้มระยะยาว!! ตามคำเรียกร้อง
สอบ กทม 2/2555
ครบทั้ง ภาค ก. และ ภาค ข.

กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบ วันที่ 25 มิ.ย. นี้ – 13 ก.ค. นี้ สำหรับผู้ที่จบ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี รับสมัครทาง http://ksb.bangkok.go.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 ส.ค.

ตำแหน่งที่เปิดสอบ และ SP ACADEMY เปิดติว สอบ กทม 2/2555

 • พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานและปฏิบัติการ
 • พนักงานปกครองปฏิบัติงาน
 • นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
 • เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
 • นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • นักจัดการงานทั่วไป

SP ACADEMY เปิดติวเข้ม..โดยอาจารย์คุณภาพ อันดับ 1 ของยุคนี้

เริ่มติวอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. นี้ – 20 ก.ย.

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น. (ติวถึงสอบ)

อัตราค่าติว

 • ภาค ก. เพียง 5,000 บาท
 • ภาค ข. เพียง 3,000 บาท
 • สมัครภาค ก.+ข. เพียง 6,500 บาท

โทรสำรองที่นั่งติวด่วน!!!

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ใหม่ล่าสุด เจาะข้อสอบ!! ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับเตรียมสอบ กทม. ครั้งที่ 1/2555 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปกิบัติงาน ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานปกครอง 3

ก.ท.ม. เจ้าพนักงานปกครอง 3 (เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ 944 ข้อ)
– พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– การจัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
– การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน
– อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
– ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
– คณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
– พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
– การดำเนินการเลือกตั้ง
– ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
– การลงคะแนนเลือกตั้ง
– การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 3

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานพัสดุ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานพัสดุ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

เจ้าพนักงานธุรการ 2

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ เล่มเดียวครบ!! ทั้งภาค ก. และ ภาค ข.

ราคาขาย: 200.00 บาท

ในเล่มประกอบด้วยภาค ก. และ ภาค ข.

 • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

นักวิชาการคลัง 3 (กทม.)

ชุดสรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
สำหรับเตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 3
**เล่มเดียวครบทั้งภาค ก. และ ภาค ข.**
ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือทางสังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว ทางหนึ่งหรือหลายทาง
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม

ภาค ก. ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ใหม่ล่าสุด สรุป+ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับเตรียมสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2555  ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

 • วิชาความสามารถทั่วไป