กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ภาค ก.+ข.

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้
  • วิชา
  • ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสนามบิน
  • ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร สป.กลาโหม

a03

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วุฒิปริญญาตรี (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
 • ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
 • เศรษฐกิจและสังคม
 • วิชาความรู้ทั่วไป
 • รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานรัฐศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี (ภาค ก.+ข.)

 • ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไป
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ความรู้เกี่ยวกับ
 • ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ความรู้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (ภาค ก.+ข.)

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ ภาค ก.+ข. วุฒิป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (ภาค ก.+ข.)
  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานภาษาอังกฤษ (ภาค ก.+ข.)

 • ความรู้พื้นฐาน ความรู้ทั่วไป
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาภาษาไทย
  • ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  • วิชาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญาตรีด้านคำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ ความเข้าใจประโยค การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง และบทสนทนาทั่วไป

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)

spbook02-03

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)
วุฒิ 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)
  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.)

 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ชนิดของหนังสือการรับและการส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืมการทำลายหนังสือ มาตรฐานตราแบบพิมพ์และซอง ฯลฯ
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word,Excel,Powerpoint)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ภาค ก.+ข.

spbook02-04

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ภาค ก.+ข. เล่มเดียวครบ ระดับปริญญาตรี วุฒิ 

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ภาค ก.+ข. เล่มเดียวครบ ระดับปริญญาตรี  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน กองทัพไทย ภาค ก.+ข. เล่มเดียวครบ ระดับปริญญาตรี

 • วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 1-31 พ.ค.
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง
  • วิชาหลักการบัญชี
  • วิชาการบัญชีชั้นสูง
  • วิชาการบัญชีการเงิน
  • วิชาภาษีอากร
  • เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

spbook02-08

แนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิ ปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร ความรู้พื้นฐาน ทุกตำแหน่งต้องสอบ

 • รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557
 • ประวัติ กองทัพไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเรียน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป+วิชาเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานพลขับรถ ภาค ก.+ข.

spbook02-09

แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป+วิชาเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานพลขับรถ ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป+วิชาเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานพลขับรถ ภาค ก.+ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป+วิชาเฉพาะตำแหน่ง กลุ่มงานพลขับรถ ภาค ก.+ข.

 • ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย
  • วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
  • ความถนัด
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประชาคมอาเซียน
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบต่างๆ ของรถยนต์
  • ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานการข่าว (ภาค ก.+ข.)

spbook02-10

แนวข้อสอบแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานการข่าว (ภาค ก.+ข.) วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานการข่าว (ภาค ก.+ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย กลุ่มงานการข่าว (ภาค ก.+ข.)

 • วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • ประชาคมอาเซียน
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
  • วิชาการรักษาความปลอดภัย
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และแก้ไข
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของทางราชการ พ.ศ.2544
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ ภาค ข.

spbook02-14

แนวข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ (ภาค ข.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ กองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกองทัพไทย นายทหารชั้นประทวน กลุ่มงานสารบรรณ ภาค ข.

 • ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ชนิดของหนังสือ การรับและส่งหนังสือ การเก็บรักษา การยืมการทำลายหนังสือ มาตรฐานแบบพิมพ์และซอง ฯลฯ
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Word,Excel,Powerpoint)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน

spbook02-15

แนวข้อสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน ภาค ก.+ข. วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน วุฒิ ป.ตรี ภาค ก.+ข. สรุป+เก็งข้อสอบล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร กลุ่มงานการเงิน ภาค ก.+ข.

 • วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • ประชาคมอาเซียน ระหว่าง 1-31 พ.ค.
 • วิชาเฉพาะตำแหน่ง
 • วิชาหลักการบัญชี
 • วิชาการบัญชีชั้นสูง
 • วิชาการบัญชีการเงิน
 • วิชาภาษีอากร
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 280 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก

a8

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก ชุดฟันธงข้อสอบล่าสุด

คู่ มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก ชุดฟันธงข้อสอบล่าสุด ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนายสิบทหารบก ชุดฟันธงข้อสอบล่าสุด

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ (พื้นฐานความรู้ทั่วไป) ทุกตำแหน่งทุกระดับต้องสอบ

a4

แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ต้องใช้สอบ!! ชุดเจาะเกราะ

คู่มือเตรียมสอบ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ต้องสอบ!! ชุดเจาะข้อสอบ

หลักสูตรการสอบ กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ ต้องสอบ!! ชุดเจาะข้อสอบ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก

a3

แนวข้อสอบนายสิบทหารบก สรุปเนื้อหาล่าสุด เฉลยอย่างละเอียด!!

คู่ มือเตรียมสอบนายสิบทหารบก สรุปเนื้อหาล่าสุด เฉลยอย่างละเอียด!!

หลักสูตรการสอบนายสิบทหารบก สรุปเนื้อหาล่าสุด เฉลยอย่างละเอียด!!

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร

48

นวข้อสอบกองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐาน

คู่ มือเตรียมสอบกองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร ทุกตำแหน่งต้องสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร (200 คะแนน)

 • ความรู้กองทัพบก
 • วิชาภาษาไทย (72 คะแนน)
 • วิชาภาษาอังกฤษ (72 คะแนน)
 • วิชาความรู้ทั่วไป (56 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร

ติวสอบกองทัพอากาศ

ติวสอบกองทัพอากาศ

แนวข้อสอบกองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ชั้นสัญญาบัตร

คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศพื้นฐานความรู้ทั่วไป ภาควิชาการ ใช้สอบทุกตำแหน่ง สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกองทัพอากาศ

 • ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ สัสดี ทบ. แนวข้อสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี กองทัพบก

57120611

นวข้อสอบสัสดี นายทหารประทวน สายงานสัสดี

คู่มือเตรียมสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี (สัสดี ทบ.) กองทัพบก สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบสัสดี นายทหารประทวนสายงานสัสดี กองทัพบก

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร

สอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร

สอบ กองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สอบกองบัญชาการกองทัพไทย  สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทุกตำแหน่งต้องสอบ

หลักสูตรการสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารสัญญาบัตร

 • ประวัติกองทัพไทย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ
 • สังคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองทัพไทย นายทหารประทวน

สอบ กองทัพไทย นายทหารประทวน

สอบ กองทัพไทย นายทหารประทวน

แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร สอบกองบัญชาการกองทัพไทย  สำหรับผู้มีวุฒิ ม.ต้น ทุกตำแหน่งต้องสอบ

หลักสูตรการสอบกองบัญชาการกองทัพไทย นายทหารประทวน

 • ประวัติกองทัพไทย
 • สังคมศึกษา
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
 • สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบ นายทหารสัสดี,นักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนนายสิบตำรวจ,นักเรียนนายสิบทหารบก

ติวสอบ นายทหารสัสดี,นักเรียนเตรียมทหาร,นักเรียนนายสิบตำรวจ,นักเรียนนายสิบทหารบก

ติวเตรียมความพร้อม ปี 2557 ติวถึงสอบ

นายทหารสัสดี

ติวเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.


นักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า

ติวเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.


นักเรียนนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 (ช/ญ)

ติวเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.


นักเรียนนายสิบทหารบก

ติวเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.


โดยอาจารย์คุณภาพ อันดับ 1 ยุคนี้
โทรจองที่ติวได้ทุกวัน  สมัครแล้วเข้าเรียนได้ทันที ก่อนสอบจะมีสรุปให้ฟรีอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245