แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

แนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม
 • ประวัติ กทม.
 • ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์
 • พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536 และ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 2)
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2554
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2538
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549
 • ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และการสังคมสงเคราะห์ เช่น หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิและบริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านต่างๆ เป็นต้น
 • ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการสังคมสงเคราะห์ เช่น เทคนิคการประสานงาน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม หลักการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การส่งเสริมอาชีพ กองทุนชุมชน และการบริหารเงินออม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติวนิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com

 

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบ กทม. รวมกฎหมาย

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ *ทุกตำแหน่งต้องสอบ*

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กทม. (ภาค ข.) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

 • การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน
 • นำเงินส่งคลัง การตรวจเงิน พ.ศ.2555
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
 • ข้อบัญญัติกรุงเทพฯ เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2536
 • ระเบียบกรุงเทพฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงินและการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติววิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข

spbook01-04a

แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข

 • ประวัติสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริาหรจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการการติดตามประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์

spbook01-02a

แนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์ (กลุ่มที่ 5) วุฒิปริญญาตรี ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์  ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ กองทัพบก นายทหารสัญญาบัตร นิติศาสตร์

 • วิชาพื้นฐาน (200 คะแนน)
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ความรู้ทั่วไป
 • วิชาพื้นฐานนิติศาสตร์ (300 คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้น กฎหมายทั่วไป
  • กฎหมายอาญา
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร

spbook01-05a

แนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี (กลุ่มที่ 6) นายทหารสัญญาบัตร วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร  สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกองทัพบก การเงินและบัญชี นายทหารสัญญาบัตร

 • วิชาพื้นฐาน
  • ภาษาอังกฤษ (80 คะแนน)
  • ภาษาไทย (60 คะแนน)
  • ความรู้ทั่วไป (60 คะแนน)
 • วิชาพื้นฐานการเงินและบัญชี (300 คะแนน)
  • การเงิน/การบัญชี (150 คะแนน)
  • บัญชีราชการและวิชางบประมาณ (150 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

spbook01-03a

แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

 • ประวัติสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2548
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
 • หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
 • การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข
 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

spbook01-01a

แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบ ป.ป.ท. นักจัดการงานทั่วไป

 • ประวัติ ป.ป.ท.
 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
 • บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง ภาค ก.+ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง ภาค ก.+ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมท่าอากาศยาน นักวิชาการขนส่ง

 • ความรู้ทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • ทดสอบความร้ความสามารถต่อไปนี้
  • วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลในการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
  • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
 • ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
  • พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
  • ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

กรมการพัฒนาชุมชน “นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ”

011

แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมการพัฒนาชุมชน "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" ภาค ข.

 • ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัิตราชการและที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
 • นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
 • ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน
 • ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน รวมทั้งความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกองทัพเรือ

b9

แนวข้อสอบกองทัพเรือ ใช้สอบทุกตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพเรือ  สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกองทัพเรือ

 • ประวัติกองทัพเรือ
 • ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ
 • วิชาภาษาไทย : การใช้ภาษา
 • วิชาภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบนิติกร กระทรวงมหาดไทย

b8

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (120 คะแนน)
  • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
  • เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
   • กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
   • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   • กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
   • กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
   • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   • ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ กฎหมายอาญา
   • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ ในการบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
  • บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
 • วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา (30 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 290 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักจัดการงานทั่วไป

b7

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมบัญชีกลาง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • ประวัติกรมบัญชีกลาง
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
 • การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ และการบริหารงบประมาณ
 • ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร

b6

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาที่ดิน นักวิชาการเกษตร

 • ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
 • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน
 • ความรู้เกี่ยวกับานการเกษตรและการพัฒนาที่ดิน เช่น ความรู้ทั่วไปทางการเกษตร การอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การวางแผนการใช้ดินและการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

b5

แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้สอบทุกตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ประวัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศษสตร์การแพทย์ พ.ศ.2552
 • นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
 • ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559-2560
 • ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2559-2562
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
 • มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ทั่วไปทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน

b4

แนวข้อสอบธนาคารออมสินปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบธนาคารออมสิน  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบธนาคารออมสิน

 • ปฏิวัติธนาคารออมสิน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของธนาคารออมสิน
 • พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน
 • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

b3

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ประวัติกรมพัฒนาที่ดิน
 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาทีด่ินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557
 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล
 • นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยม ของกรมพัฒนาที่ดิน
 • ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย
 • ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ
 • การจัดทำงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

b2

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบสำนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

 • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไข
 • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • ระเบียบประกาศคำสั่งของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 • ระเบียบประกาศคำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและงานธุรการคดีของศาลยุติธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข.

b1

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข. ใช้สอบทุกตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข.  สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบธนาคารกรุงไทย ภาค ก.+ข.

 • ประวัติความเป็นมาธนาคารกรุงไทย
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์(ความสามารถทั่วไป+ความรู้ทั่วไป)
 • ความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
 • ความถนัดทางจิตวิทยา
  • แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychometric Test)
  • แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)
 • ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

b-01

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ วิชาเอกพลศึกษา

 • ความสำคัญของพลศึกษา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • หลักทั่วไปในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • กีฬาโอลิมปิก
 • ความรู้เกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว
 • การออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
 • สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการกีฬา
 • ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
 • การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จุดประสงค์การเรียนการสอน
 • ตัอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน-หลักการเรียนการสอน
 • แนวข้อสอบ วิชาเอก : พลศึกษา

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

b-02

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกจังหวัด ทุกวิชาเอกต้องสอบ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบครูผู้ช่วย หลักสูตรใหม่ กศจ. (ภาค ก.) ทุกเอกต้องสอบ

 • สอบรับราชการครูผู้ช่วยรุ่นใหม่ปีนี้
 • สรุป-ย่อ เนื้อหาแนวข้อสอบ-เก็งสรุปข่าวความรอบรู้
 • เก็งแนวข้อสอบใหม่ล่าสุด

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245