แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

57120614

นวข้อสอบกรมที่ดิน วุฒิ ปวส. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

คู่มือเตรียมสอบกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สรุปแนวข้อสอบ อัตนัยล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

 • ประวัติกรมที่ดิน
 • ความสามารถในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การใช้คำสั่งของระบบปฏิบัิตการในการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ความสามารถในการบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ความรู้ในด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
 • ความสามารถในการจัดเก็บสำรองข้อมูล (Black Up) ในระบบคอมพิวเตอร์ และการกู้คืนข้อมูล (Restore)
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบกรมที่ดิน “นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน” (ภาค ข.)

นายช่างรังวัด กรมที่ดินแนวข้อสอบกรมที่ดิน
ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วิเคราะห์ข้อสอบ แนวข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบกรมที่ดิน
+ งานวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม เช่น การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด เป็นต้น
+ การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
+ การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเบื้องต้น
+ แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เช่น การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปรรูปถ่ายทางอากาศ การปรับแก้ความเอียง (RECTIFY) รูปถ่ายทางอากาศ
+ ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
+ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบกรมที่ดิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คู่มือเตรียมสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
กรมที่ดิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ทั่วไป)

ถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบันครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคา 200 บาท

ครบตามหลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 • พระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
 • ประมวลกฎหมายอาญา อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ
ราคาขาย: 250.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
 • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการทีดินปฏิบัติงาน **รวมแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2549 และ ประมวลกฎหมายทีดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวล อ่านเพิ่มเติม