สอบการประปานครหลวง “วิศวกร” สาขาเครื่องกล,อุตสาหกรรม สอบ กปน

กปน

คู่มือเตรียม สอบการประปา นครหลวง (กปน.)

ความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่งใหม่ล่าสุด!!

ตำแหน่ง วิศวกร (สาขาวิชาเครื่องกล,อุตสาหกรรม)

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

การประปานครหลวง (กปน.) “วิศวกร”

แนวข้อสอบการประปา

คู่มือเตรียม สอบการประปา นครหลวง (กปน.) ใหม่ล่าสุด!!

ตำแหน่ง วิศวกร (สาขาวิชาโยธา, ทรัพยากรน้ำ)

สำหรับผู้จบปริญญาตรี, ปริญญาโท

ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

อ่านเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค ภาค ก.

อ่านเพิ่มเติม