แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ตำแหน่ง “นักสืบสวนสอบสวน” ภาค ข.

สอบ ปปส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "นักสืบสวนสอบสวน" สำหรับผู้สมัครสอบ ป.ป.ส. มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ ป.ป.ส. 2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
– แนวข้อสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับสอบ ปปส.
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 “เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน” ภาค ข.

สอบ ปปส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ
– แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับสอบ ป.ป.ส. 2556
– แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระบวนการวางแผนโครงการ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 300 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ตำแหน่ง “นักสืบสวนสอบสวน” ภาค ข.

สอบ ปปส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. 2556 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "นักสืบสวนสอบสวน" สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส. และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. วิเคราะห์นโยบายและแผน คู่มือสอบ ป.ป.ส. 2556

แนวข้อสอบ ป.ป.ส.แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน" สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+แนวข้อสอบ ล่าสุด!!
หลักสูตรการสอบ
– แนวข้อสอบการทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจหรือทางการเมือง หรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวที่เหมาะสมแก่การทดสอบดังกล่าว
– แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารแผนงาน/โครงการ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
– แนวข้อสอบพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550

 

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. วิเคราะห์นโยบายและแผน 2556

แนวข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ ป.ป.ส.
ประวัติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สรุป+แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ล่าสุด
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางสังคม เศรษฐกิจ หรือทางการเมือง
2. แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผน โครงการและการบริหารแผนการ โครงการ
3. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ระเบียบงานสารบรรณ และระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
4. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
5. แนวข้อสอบทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245