แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a8แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

คู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  • ประวัติกรมการปกครอง
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545
  • คณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันโอชา
  • ความรู้เกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
  • แนวข้อสอบค่านิยมหลัก 12 ประการ ของ คสช.
  • ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
  • ความรู้วิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
  • พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
 • ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง
  • การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล)
  • กรมการปกครองกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ
  • ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
  • หลักการครองงาน หลักการครองคน
  • ความรู้กี่ยวกับงานทะเบียน
 • ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ
  • คำ/ศัพท์ ข้อความที่เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย / กรมการปกครอง
 • ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
  • การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 350 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

580313a7แนวข้อสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่า

คู่มือเตรียมสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ชุดข้อสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบเก่าใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ กรมการปกครอง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

 • แนวข้อสอบเจ้าพนังกานปกครองปฏิบัติการ
 • ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • แนวข้อสอบ
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
  • พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
  • พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547
  • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
  • ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  • พ.ร.บ.อาวุธปืน
  • พ.ร.บ.การพนัน
  • พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร
  • พ.ร.บ.สัญชาติ
  • พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 • รวมข้อสอบเก่า

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ นิติธนิต ดร.ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 380 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245

แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ 2555 เก็งข้อสอบ ชุดพิเศษ

"เก็งข้อสอบปลัดอำเภอ ชุดพิเศษ!! เล่ม 2"
หลักสูตรการสอบ
– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– การบริหารราชการแนวใหม่
– กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
– ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันติว


ราคา 350 บาท


อ่านเพิ่มเติม

ข้อสอบปลัดอำเภอ ที่เปิดสอบปี 2555 เล่ม 1

สรุปสาระสำคัญข้อกฎหมายหลักในการสอบ 8 ประเด็นหลัก
"ฟันธง ปลัดอำเภอ เล่ม 1" สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ
– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– การบริหารราชการแนวใหม่
– กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
– ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 300 บาท


อ่านเพิ่มเติม