แนวข้อสอบท้องถิ่น (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

a9

แนวข้อสอบท้องถิ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่ มือเตรียมสอบท้องถิ่น ทุกตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (200 คะแนน)

 • ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
 • สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
 • เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  • กฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน
  • กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  • กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  • กฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎมหายเทศบาล
  • กฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  • กฎหมายการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
  • กฎมหายหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  • ระเบียบงานสารบรรณ
  • ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ
  • ระเบียบการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
  • โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน”

แนวข้อสอบท้องถิ่นแนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
+หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
+กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
+แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
+แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย (Country Strategy)
+หลักการบริหารงาน นโยบายของรัฐบาล
+ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
+ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ
+ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบท้องถิ่น “นักวิชาการประชาสัมพันธ์” ภาค ข. เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ!!

แนวข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "นักวิชาการประชาสัมพันธ์" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!**
เล่ม 2 แนวข้อสอบเก่า 900 กว่าข้อ สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
+ข้อสอบถาม-ตอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การเผยแพร่
+หน้าที่ของการสื่อสาร
+ศัพท์ทางสื่อสารมวลชนที่สำคัญ
+จรรยาบรรณมาตราฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบวิชาเฉพาะประชาสัมพันธ์
+แนวข้อสอบ การเมืองการปกครองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น (อปท.) “สถาปนิก 3″ ภาค ข.

แนว ข้อสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) "สถาปนิก 3" ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ป.ตรี ใหม่ล่าสุด!!** สำหรับเตรียมสอบ อบต. เทศบาล อบจ.
หลักสูตรการสอบ
+พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
+พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไข
+พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขใหม่เพิ่มเติม
+ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม
+ความรู้งานระบบภายในอาคาร
+ความรู้โครงสร้างอาคารและคอนกรีต
+จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม
+ความรู้เฉพาะตำแหน่ง+แนวข้อสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวสอบท้องถิ่น “ครูผู้ช่วย” องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ติวสอบท้องถิ่น “ครูผู้ช่วย” องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ติวสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

ติวสอบท้องถิ่น ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"

ทุกวันเสาร์ ติวการปฏิบัติของวิชาชีพครูและความรู้วิชาการศึกษา

ทุกวันอาทิตย์ ติวภาค ก. คณิต,ภาษาไทย

เริ่มเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 56


โดยอาจารย์คุณภาพ อันดับ 1 ยุคนี้
โทรจองที่ติวได้ทุกวัน

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น *รอบใหม่เริ่ม 27 พ.ย. 56*

ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น *รอบใหม่เริ่ม 27 พ.ย. 56*

ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น *รอบใหม่เริ่ม 27 พ.ย. 56*
เปิดรับสมัครสอบเร็วๆ นี้ ติวเข้มเตรียมความพร้อมเพื่อ สอบท้องถิ่น ภาค ก. และ ภาค ข.

โดยกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดสอบเปิดสอบ สอบท้องถิ่น ครั้งใหญ่ ผลการประชุมล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้จัดสอบแทนมหาวิทยาลัยราม คำแหง ขั้นตอนการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน รออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เซ็นอนุมัติ และส่งให้ กสถ. ตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศรับสมัครสอบ ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 อัตราว่าง 7,500 กว่าอัตรา

SP ACADEMY ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น 2556 ทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ติวครั้งเดียว..สอบติดแน่นอน

 • ศูนย์ติว กทม. **ติว สอบท้องถิ่น ที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหงโดยอาจารย์ทีมงานที่ลูกศิษย์ติว สอบท้องถิ่น มั่นใจ เกิน 100%
  • ติวสอบท้องถิ่น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. (ติวถึงสอบ)
   เอกสารแจกฟรี!! โดย 3 ขุนพลอาจารย์ดังในยุคนี้ รับประกัน 100%

สอบถาม&โทรจองติว สอบท้องถิ่น ด่วน!! โทร. 0-2715-3649,0-2318-6124,0-2318-2245 ท้องถิ่น 2556ผู้ไม่มีเวลาติว สถาบันมี DVD ภาค ก. สอบท้องถิ่น 2556 จำหน่าย

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
– แนวข้อสอบระบบสารสนเทศ
– แนวข้อสอบลักษณะขององค์กรและการบริหารงาน
– แนวข้อสอบส่วนประกอบของการบริหารจัดการ
– แนวข้อสอบโครงสร้างองค์กรและการทำงานเป็นทีม
– แนวข้อสอบแนวคิดพื้นฐานของ Balanced Scorcard
– แนวข้อสอบการวางแผน (Planning)
– แนวข้อสอบประเภทของแผน (Types of plan)
– แนวข้อสอบการติดต่อสื่อสาร (Communication)
– แนวข้อสอบการประสานงาน (Coordination)
– แนวข้อสอบการตัดสินใจ (DECISION)
– แนวข้อสอบการควบคุมงาน (Cortrolling)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
– แนวข้อสอบการเขียนเหนังสือราชการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบการบันทึก การเสนอ การสั่งงาน
– แนวข้อสอบการจัดเก็บเอกสาร (Records Management)
– แนวข้อสอบการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
– แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ นบ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท.


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) รวมข้อสอบเก่า 800 กว่าข้อ

แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) แนวข้อสอบ กทม. 2556 “เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ” (ภาค ข.) รวมข้อสอบเก่า 800 กว่าข้อ

แนวข้อสอบ กทม.แนวข้อสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2556 "เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ"
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้จบ (ปริญญาตรี)
รวมข้อสอบเก่ากว่า 800 กว่าข้อ (ใหม่ล่าสุด)**
หลักสูตรการสอบ
+การเมืองการปกครองและการเลือกตั้งระดับชาติ
+การประชามติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของ กทม.
+กฎหมายปกครองท้องถิ่น การทะเบียนปกครอง
+กฎหมายทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
+การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
+การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดำเนินการเกี่ยวกับมวลชน
+การวางแผนจัดทำโครงการ การฝึกอบรมและประสานงาน
+รวมแนวข้อสอบ นักปกครองปฏิบัติการ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “ภาค ก.” ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "ภาค ก." ทุกระดับ ทุกตำแหน่งต้องสอบ (ภาค ก. อบต.,อบจ.,เทศบาล,อบท.) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับ 1-2-3 (วุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี)
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
   – แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
   – แนวข้อสอบการใช้ภาษา
– แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
  – แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  – แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ อบต.
  – แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  – แนวข้อสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัต

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

ติว สอบท้องถิ่น 2556 (ภาค ก.+ภาค ข.) อบต.,อบจ.,เทศบาล

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ติว, ท้องถิ่น 2556, ภาค ก., ภาค ข., สอบท้องถิ่น, อปท.ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น 2556
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต กลาง ต.ค.นี้ ติวเข้มเตรียมความพร้อมเพื่อ สอบท้องถิ่น 2556 ภาค ก. และ ภาค ข.

โดยกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดสอบเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2556 ครั้งใหญ่ ผลการประชุมล่าสุดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้จัดสอบแทนมหาวิทยาลัยราม คำแหง และมีแผนจะดำเนินการรับสมัครสอบประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2556 นี้

(อ้าง อิงจากหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปอัตราว่าง 98 ตำแหน่ง 7,911 อัตรา)

SP ACADEMY ติวเข้ม!! สอบท้องถิ่น 2556 ทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ติวครั้งเดียว..สอบติดแน่นอน

 • ศูนย์ติว กทม. **ติว สอบท้องถิ่น 2556 ที่สถาบันติว SP ACADEMY ซ.รามคำแหง 27 ใกล้บิ๊กซีรามคำแหงโดยอาจารย์ทีมงานที่ลูกศิษย์ติว สอบท้องถิ่น 2556 มั่นใจ เกิน 100%
  • ติว ภาค ก. สอบท้องถิ่น 2556 ทุกอาทิตย์ เวลา 09.00-16.30 น. (ติวถึงสอบ)
   เริ่มติว 15 กันยายน 2556 เอกสารแจกฟรี!!
   โดย 3 ขุนพลอาจารย์ดังในยุคนี้ รับประกัน 100%
  • ติว ภาค ข. สอบท้องถิ่น 2556 เฉพาะตำแหน่งให้ระบุตำแหน่งที่สมัครสอบมาที่สถาบันติวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ติวถึงสอบ)
 • ศูนย์ติว ต่างจังหวัด โทรจองโดยระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์

พิเศษ!! โทรจองพร้อมชำระค่าติวบางส่วนก่อน 8 ก.ย. นี้ จะมีส่วนลด 500 บาท จากปกติ 5,000 บาท

สอบถาม&โทรจองติว สอบท้องถิ่น ด่วน!! โทร. 0-2715-3649,0-2318-6124,0-2318-2245 ท้องถิ่น 2556

ผู้ไม่มีเวลาติว สถาบันมี DVD ภาค ก. สอบท้องถิ่น 2556 จำหน่าย

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักพัฒนาชุมชน 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

02แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักพัฒนาชุมชน" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
– ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
– ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
– กระบวนการพัฒนาชุมชน
– หลักการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
– เก็งข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน
– ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า นักพัฒนาชุมชน 3
– ตัวอย่างข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหลักการพัฒนาชุมชน สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นายช่างไฟฟ้า 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นายช่างไฟฟ้า" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นายช่างไฟฟ้า ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น
– ความหมายของวงจรไฟฟ้า
– วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
– ประโยชน์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
– การกำเนิดไฟฟ้า
– การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางไฟฟ้า
– แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรนิกส์เบื้องต้น
– การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
– แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบความสำคัญองค์ประกอบและหลักการของการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบระเบียบสากลว่าด้วยจรรยาบรรณสำหรับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบมัคคุเทศก์กับการท่องเที่ยว
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEAN COMMUNITY
– แนวข้อสอบอาเซียน ASEAN
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ งานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 (วุฒิ ป.ตรี)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบความรู้ ความสำคัญ การใช้คอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY)
– แนวข้อสอบการใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
– แนวข้อสอบความรู้เบ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบบัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2475
– แนวข้อสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
– แนวข้อสอบการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบสรุประเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการงานธุรการและงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการสวนสาธารณะ” ระดับ 3 (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการสวนสาธารณะ" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) นักวิชาการสวนสาธารณะ ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน
– แนวข้อสอบการจัดภูมิทัศน์ (Landscape)
– แนวข้อสอบมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กรปกครองท้องถิ่น
– แนวข้อสอบข้อเสนอแนะการดำเนินงานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
– แนวข้อสอบการจัดสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะ
– แนวข้อสอบการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
– แนวข้อสอบการป้องกันและกำจัดศัตรูพรรณไม้ในสวน
– แนวข้อสอบการจัดสวน (Gardening)
– แนวข้อสอบตัวอย่างการจัดสวนสาธารณะ
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน
– แนวข้อสอบนักวิชาการสวนสาธารณะ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานทะเบียน” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานทะเบียน" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEANCOMMUNITY
– แนวข้อสอบกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทะเบียนและบัตร

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1” (ปวช.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1" ระดับ 1 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 1 (วุฒิ ปวช.)
– ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
– การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
– ลักษณะของหนังสือราชการ
– ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ
– งานธุรการ, งานสารบรรณ
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
– แนวข้อสอบองค์ประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานงานส่งเสริมสุขภาพ
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบตำแหน่งสาธารณสุขชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบหลักการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบกระบวนการพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบประโยชน์ของการวางแผน และโครงการ การพัฒนาชุมชน
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SME) พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
– แนวข้อสอบแนวทางการส่งเสริมอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245