แผนที่สถาบันติว SP ACADEMY

นอกเหนือ

สถาบันติว SP ACADEMY
สำนักงานเลขที่ 1991/6-7 ซ.รามคำแหง 27 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-3186124, 02-3182245 แฟกซ์.0-2318-6124

ข้อตกลงการใช้บริการ

นอกเหนือ

ข้อตกลงการใช้บริการ
Team and condition


 • spthailocal.com และ สถาบันติว..sp academy ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของ spthailocal.com นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ spthailocal.com แต่เพียงผู้เดียว
 • หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก spthailocal.com spthailocal.com จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 • spthailocal.com สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ spthailocal.com เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ความคุ้มครองทางกฏหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ผลงานติวข้าราชการ กทม.

นอกเหนือ

 

ผลงานติวข้าราชการ กทม.

SP ACADEMY
รายชื่อศิษย์ SP ACADEMY สอบได้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2548

 • รหัสประจำตัว 2101518 นางสาวสุาภพร ชัยมงคล พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว2100593 นางสาวเสาวลักษณื สมุทรสิน พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100044 นางสาวสุชะฎา เด่นดวง พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100767 นางสาวพนารัตน์ โนรี พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100907 นางสาวเนาวรัตน์ ไกรเดช พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100239 นางสาวจารุวรรณ ขาวสุริจันทร์ พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100547 นางปิยนาถ อนุรักษ์ชนะชัย พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2100701 นางสาววัชราภรณ์ หล่มเหลา พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2101540 นายพเยาว์ เหขุนทด พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2102607 นายสมศักดิ์ โกฏิเกตุ พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 2101044 นางสาวสกุณา เจริญธรรม พนักงานปกครอง 2
 • รหัสประจำตัว 1701125 นางสาวดวงใจ พันธุสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1700764 นางสาวมัลลิกา ศรีโอษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1700550 นายสุรินทร์ สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1700499 นางสาวสุภัคพรรณ มีประพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1100059 นางสาวพัชรีพร สนธิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว1100539 นางสาวสุภัทรา สมบุญพงษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 1401836 นางสาวปิยะลักษณ์ ศิริบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 • รหัสประจำตัว 2101177 นายพิทักษ์ เมาฬีทอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลงานติวสรรพากร (บรรจุแล้ว)

นอกเหนือ

ผลงานติวสรรพากร (บรรจุแล้ว)

SP ACADEMY

รายชื่อศิษย์ SP ที่สอบสรรพากรได้ (บรรจุแล้ว)

 • สุนทรี ครุฑใจกล้า
 • วิไล ศรีโสภา
 • จารุณี หมู่ดี
 • ศศิกานต์ ทองแถม
 • รัชนีพรรณ คงสำราญ
 • วัญญู พันธุ์ศรี
 • วีระวัลย์ อีสี
 • พัชรินทร์ พรหมพดา
 • ปรีดา เชิดชูชน
 • สุทธิพร เจียมสกุล
 • นฤมล ศรีภา
 • นะคะรินทร์ รวงทอง
 • รัตนา ทองสัมฤทธิ์
 • ชุติกาญจน์ สุรินทร์อาภรณ์
 • อินทิรา กิจวัฒนาชัย
 • พิชชา ไชยโชติ
 • พลศักดิ์ อานันทสกุล
 • นันทนา วันทาดา
 • ธนวรรณ หนูเสริฐ
 • ปาริชาติ แจ่มเรือน
 • มลฤดี ฤทธะเมช
 • ฤทัย คันศร
 • อุทุมพร รัตนช่วง
 • กัญญารัตน์ โอชติน
 • ศิรินุช มะลิ
 • เรณู ศักดิ์ศรีท้าว
 • สุภาวดี ยงเพชร
 • สุรีภรณ์ นาเก่า
 • ประนอม เกียงมี
 • อัจฉรา เจนสารีกิจ
 • อรวรรณ อินทรานนท์
 • ปราปต์ แพงศรี
 • ติยนุช ศรีกระสอบ
 • ศิริวรรณ เกตุแสง
 • พจนีย์ ภาคภูมิ
 • ทัศนีย์ แสงแก้ว
 • วรรณวิสา มัคสิงห์
 • จักรพงษ์ วิจิตรพงษา
 • ะันยบูรณ์ พงศ์พลเอื้อการ
 • ณรงค์ หมั่นดี
 • อัญชลี บุญเลขา
 • วีรภัทร แสงจำรัสพงศ์

ผลงานติวนายร้อยตำรวจ

นอกเหนือ

ผลงานติวนายร้อยตำรวจ

SP ACADEMY

รายชื่อศิษย์ SP ACADEMY ที่สอบแข่งขันนายร้อยตำรวจได้
สายตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

 • นางสุภารัตน์ ไอยศูรย์ (ได้ที่ 1)
 • นางสาวประภาพร ชูกลิ่น
 • นายพัฒนพงษ์ โรจนวนิชกิจ
 • นางสาวรพีพรรณ ศิริคณินทร์
 • นางสาวภัณฑิลา ปัสสาวะโพธิ์
 • ส.ต.ต.หญิงฐาปนีย์ อุบลพงษ์
 • นางสาวอุษณีย์ เชียงของ
 • ส.ต.ต.หยิงโชติรส อ่อนสำอาง
 • นางสาวพันธ์พิสุทธิ์ มากแสง
 • นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะมุสิก
 • นางสาวอารีย์ หนูทองแก้ว
 • นายสายัณห์ กัญจนกาญจน์
 • นางสาวพจนา คงมา
 • นายพงศธร จันทรโอภาส
 • นายชาตรี นาคยิ้ม
 • นางสาวนันทนภัส อินทร์บำรุง
 • นายทศพร ภักดี
 • นางสาวรรณิสา ธรรมหิเวศน์
 • นางสาวอัญญรัตน์ ยูซุปสวัสดิ์
 • นางสุรียมาตร์ การะนันท์

สายสอบสวน สายปราบปราม

 • ส.ต.อ.ปฐมพร ปราบปัญจะ
 • นายสามารถ ธรรมศร
 • ส.ต.อ.เฉลิม บุญชู
 • นายณัฐพล ธรรมทินโณ
 • ด.ต.พรภิรมย์ เกิดมนตรี
 • จ.อ.ชัยฤทธิ์ ส่งแสง
 • นายอดิศร บุญสนอง
 • นายสมจิตรไชย ไพศาล
 • ส.ต.อ.จรูญ สังขารา
 • ส.ต.อ.มงคล กลิ่นขจร
 • นายนรเศรษฐ์ สุขศรี
 • จ.อ.วัลลภ ชูทอง
 • ด.ต.นิรันดร์ เสน่หา
 • นายเอกพงษ์ เกิดไกรแก้ว
 • ส.ต.อ.สมควร ปาลัว

ประวัติสถาบันติว SP ACADEMY

นอกเหนือ

ประวัติสถาบันติว SP ACADEMY

สถาบันติว SP ACADEMY.
sp academy, สำนักงานเลขที่ 1991/6-7 ซ.รามคำแหง 27 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240, THAILAND

ก่อ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 เปิดดำเนินกิจการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ด้วยทีมคณาจารย์ฝีมือดีประสบการณ์สูงหลายสิบชีวิต ร่วมกันกำหนดหลักสูตรการติว และด้วยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ตำราทอง ผู้ผลิตหนังสือคู่มือสำหรับเตรียมสอบแข่งขันเข้ารับราชการชั้นนำ จึงสามารถผลักดันลูกศิษย์ให้สอบติดได้รับการบรรจุมาแล้วมากมาย หลายหน่วยงาน

ชื่อบริษัท:
 สถาบันติว SP ACADEMY
ปีที่เริ่มก่อตั้ง:
 1995
ประเทศที่ตั้ง:
 THAILAND
Homepage:
E-Mail:
จำนวนผู้ร่วมงาน:
 300

ที่อยู่
SP ACADEMY
สำนักงานเลขที่ 1991/6-7 ซ.รามคำแหง 27 หัวหมาก บางกะปิ
10240 กรุงเทพมหานคร
THAILAND

เบอร์โทรศัพท์: 02-3186124, 02-3182245
แฟ็กซ์: 0-2318-6124