ภาษาไทย ชุดพิเศษ 1

นอกเหนือ

 

ภาษาไทย ชุดพิเศษ 1

เจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย
ชุดพิเศษ โดยฝ่ายวิชาการ SP ACADEMY
1. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 4
ก. และวงการตกแต่งสวนไทย
ข. ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากธรรมรักษาปลูกเลี้ยงง่าย
ค. ที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากทั้งในวงการไม้ตัดดอก
ง. มีดอก สี ขนาด รูปทรงต่างๆ ที่สวยงาม และคงทน
จ. ธรรมรักษาหรือเฮลิโคเนีย เป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง

2.ข้อความใดควรอยุ่ในลำดับที่ 2
ก.ลดมลภาวะจากกองขยะ
ข. ทดลองใช้จุลินทรีย์อีเอ็ม
ค. กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ
ง. ที่โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช
จ. ดดยเริ่มทดลองตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2537

3. ข้อความใดควรอยุ่ในลำดับที่ 3
ก. ซึ่งมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
ข. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง
ค. ร่างกายก็จะเจ็บป่วยเรื้อรังและเป็นผลให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว
ง. เชื้อตัวนี้มีชื่อว่าเชื้อเอดส์ เมื่อเชื้อโรคนี้เข้าสู่ร่างกายจะไปทำลาย
จ. เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ทำให้ความต้านทานเสียไป

4. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 1
ก.จึงต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
ข. ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ค. การที่จะสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม
ง. ให้เกิดควมตระหนักถึงพิษภัยตา่งๆ ที่เกิดขึ้น
จ. เืพื่อที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา

5. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 3
ก. ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
ข. เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน
ค. มนุษยสัมพันธ์คือศาสตร์และศิลปะ
ง. ที่ว่าด้วยการเข้ากับคนหรือเสริมสร้าง
จ. ในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 2
ก. ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 100 คน
ข. การฝึกอบรมเป็นแบบพักค้างใช้เวลา 3 วัน
ค. โดยเข้ารับการอบรมร่วมกันทั้งข้าราชการและลูกจ้าง
ง. การฝึกอบรมข้าราชการที่จะเกษียณอายุมีเพียงรุ่นเดียว
จ. กำหนดการฝึกอบรมจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน

7. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับสุดท้าย
ก. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
ข. ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ
ค. ก.พ.ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ง. ปรับปรุงสวัสดิการและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จ. ในการจำกัดจำนวนข้าราชการและลูกจ้างพร้อมกับการเพิ่มรายได้

8. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 3
ก. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ข. กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเชิญชวนประชาชน
ค. ร่วมกัีนรณรงค์กวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย
ง. ซึ่งจะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2537
จ. ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพรนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

9. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 1
ก. หากปล่อยให้เป็นเช่นนนี้โดยไม่คิดหาวิธีแก้ไข
ข. จึงเป็นการเพิ่มพูนขยะมูลฝอยให้มีมากขึ้นตามกัน
ค. ขยะต่างๆ เป็นสิ่งที่ติดตามมนุษย์มาตั้งแต่กำเนิด
ง. เมื่อสังคมขยายตัวและพัฒนาขึ้นจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
จ. ต่อไปขยะอาจจะล้นโลกตามจำนวนประชากรอย่างมหาศาล

10. ข้อความใดควรอยู่ในลำดับที่ 3
ก. โดยจะอบรมการทำสวนครัวแบบปลอดสารพิษ
ข. สำหรับบริโภคได้เองในครัวเรือนที่อยู่ในเขตเมือง
ค. ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันปลูกและดูแลรักษาแปลงผักในบริเวณบ้าน
ง. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
จ. ภาคเอกชนจัดดครงการครอบครัวเดียวกันขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว