คู่มือเตรียมสอบ สรุป+ข้อสอบ ช่างสำรวจ วุฒิ ปวช. ปวส. อบต. (SP)

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ สรุป+ข้อสอบ ช่างสำรวจ วุฒิ ปวช. ปวส. อบต.

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับช่างสำรวจ
งานช่างสำรวจ บทที่1 การอ่านแผนที่
งานช่างสำรวจ บทที่2 เส้นกริด
งานช่างสำรวจ บทที่ เส้นทาง
การลงที่หมายแผนที่ด้วยพิกัด (Map plotting by  COORDINATES)
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เรื่องเครื่องมือกับการแสวงหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
แนวข้อสอบช่างสำรวจ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  สาระสำคัญ-สรุป-ยอ่
ความรู้รัฐธรรมนูญ2550
ข่าวเหตุการปัจจุบัน  ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม
แนวข้อสอบ/ตังอย่างข้อสอบ   การเมือง  การปกครอง  ตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการรณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การปกครองท้องถิ่นของไทย
ความรู้เกี่ยวกับ ธุรการ งานสารบรรณ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบธุการ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACDEMY