คู่มือเตรียมสอบ อปท.เจ้าพนักงานพัสดุระดับ 1-2 ภาค ข.ท้องถิ่น (SP)

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ อปท.เจ้าพนักงานพัสดุระดับ 1-2 ภาค ข.ท้องถิ่น
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้ออสบ-ข้อสอบ  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
แนว ข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACADEMY