สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานโภชนาการ ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช.ปวส. ภาค ข (SP)

250฿

รายละเอียด

สรุป+ข้อสอบ เจ้าพนักงานโภชนาการ ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช.ปวส. ภาค ข

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
แนวข้อสอบอาหราและโภชนาการ
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ ตำแหน่งโภชนาการ
สรุปทบทวนเนื้อหา
ตัวอย่างแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบอาหารและโภชนาการ
พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนกรากระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก่ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
แนวข้อสอบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก่ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดูของหน่วยงานบริหารการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535และแก่ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดูของหนว่ยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่ไก่ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององ
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACDEMY