สรุป + ข้อสอบ อบต. นักวิชาการเกตร ระดับ 3 (GB)

250฿

รายละเอียด

สรุป + ข้อสอบ อบต. นักวิชาการเกตร ระดับ 3

สารบัญ
หลักการส่งเสริมการเกษตร
การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การส่งเสริมการเกษตร
การจัดระบบเกษตรกรรม
ระบบบุคคลเป้าหมาย
การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมการเกษตร
การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
การตลาดสินค้าเกษตร
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. ๒๕๑๗
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่1)
แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ชุดที่3)
(สรุป) พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ส. 2547
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ชุดที่1)
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (ชุดที่2)
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง