แนวข้อสอบท้องถิ่น นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

  1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ะระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มาเติม
  5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
  8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
  9. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ