แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ระดับ (1,2)

250฿

รายละเอียด

หลักสูตรการสอบ

  • หลักการบัญชีเบื้องต้น
  • สมการบัญชี
  • การวิเคราะห์รายการค้า
  • งบการเงิน
  • พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่นท้องถิ่น พ.ศ.2517