แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

250฿

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • วุฒิปริญญาตรี
  • สรุป+ข้อสอบ
  • ใหม่ล่าสุด

รายละเอียด

แนวข้อสอบ กรมพัฒนาที่ดิน

ตำแหน่ง นิติกร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายการพัฒนาที่ดินบทบาทหน้าที่ภารกิจ
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
  • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  • นิติกรรมสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • กฎ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การพิทักษ์คุณธรรม