เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ [DSI] ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ อ่านเพิ่มเติม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ D.S.I. [นิติกร]

คู่มือเตรียมสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ [DSI] ตำแหน่ง “นิติกร” สรุปเนื้อหา+เก็งข้อสอบ

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้านการสืบสวนสอบสวน
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 อ่านเพิ่มเติม