แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ระดับ 3

วุฒิปริญญาตรี

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • ความรู้เกียวกับการบริหารการจัดการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2555-2559
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2561
 • นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
 • การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555

สรุป+แนวข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2555

หลักสูตรการสอบ

 • สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พ.ศ.2546
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • วิชาภาษาไทย
  • ความเข้าใจภาษา
  • การใช้ภาษา

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)

แนวข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครูผู้ช่วย ปี 2555

คู่มือตรียมสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ภาค ก.) วิชาความรอบรู้ ปี 2555
หลักสูตรการสอบ

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
  4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  6. พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
  7. กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกีย่วข้องโดยตรงกับส่วนราชการนั้นกำหนด

รวบรวมและเรียบเรียง โดย..ฝ่ายวิชาการสถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 200 บาท


(เพิ่มเติม…)